Corregir un fitxer de text que ha quedat marcat com a binari

tr -d '\000' < filein > fileout