Corregir un fitxer de text que ha quedat marcat com a binari

tr -d '\000' < filein > fileout

OpenVPN quan el servidor no és el default gateway de la xarxa

Si el servidor OpenVPN no és el router de la xarxa, he de fer NAT perquè les màquines de la xarxa sàpiguen tornar els paquets

iptables -t nat -I POSTROUTING -o enp2s0 -s 10.8.0.0/24 -j MASQUERADE

Deshabilitar visual mode a vim

add to ~/.vimrc:

set mouse-=a
syntax on

Instal·lar Debian amb RAID 1 software i EFI

 1. I’ve installed Debian without setting up the RAID for the ESP partition. During the partitioning, I’ve already created two identical partitions marked as ESP partitions. They were on /dev/sda1 and /dev/sdb1
 2. I’ve copied the contents of /boot/efi somewhere else (/root/eficopy).
 3. umount /boot/efi
 4. mdadm --create --verbose /dev/md2 --level=1 --raid-devices=2 --metadata=0.90 /dev/sda1 /dev/sdb1. Of course change /dev/md2 to something else if /dev/md2 is already an active MD device
 5. mkfs.vfat /dev/md2 (potser cal instal·lar el paquet dosfstools)
 6. found the UUID of the partition in /dev/disk/by-uuid
 7. changed the /boot/efi entry in /etc/fstab with the new UUID
 8. mount /boot/efi
 9. copy the data from the backup into /boot/efi again

Instead of backing up the /boot/efi partition, it seems that

grub-install --efi-directory=/boot/efi

Canvis de format d’àudio amb sox

Per passar de alaw a wav
sox --channels 1 --type raw --rate 8000 -e a-law input_file.alaw output_file.wav

Per passar de mp3 a wav
sox input_file.mp3 -c1 -r 8000 output_file.wav

Per passar de wav a alaw
sox -V input_file.wav -r 8000 -c 1 -t al output_file.alaw

Monitorització rendiment disc en Linux

La comanda dstat ens pot ajudar a veure si tenim temps d’espera de la CPU per accedir al disc, a través del paràmetre “wai”
La comanda podria ser aquesta:

 dstat -tcdD total,sda,sdb 60

Veure en els logs de correu quina web i script els envia

Primer de tot, s’han de crear dos fitxers:

 • /usr/share/php/sendmail-wrapper-php-vars.php
<?php
putenv("HTTP_HOST=".@$_SERVER["HTTP_HOST"]);
putenv("SCRIPT_NAME=".@$_SERVER["SCRIPT_NAME"]);
putenv("SCRIPT_FILENAME=".@$_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]);
putenv("DOCUMENT_ROOT=".@$_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]);
putenv("REMOTE_ADDR=".@$_SERVER["REMOTE_ADDR"]);
?>
 • /usr/sbin/sendmail-wrapper-php
#!/bin/sh
logger -p mail.info sendmail-wrapper-php: site=${HTTP_HOST},client=${REMOTE_ADDR}, script=${SCRIPT_NAME},pwd=${PWD}, uid=${UID}, user=$(whoami)
/usr/sbin/sendmail -t -i $*

Un cop fet s’han de fer executables.

chmod a+x /usr/sbin/sendmail-wrapper-php

chmod a+x /usr/share/php/sendmail-wrapper-php-vars.php

I finalment s’han de fer 2 canvis al php.ini:

;auto_prepend_file =
;GRN -> Agefim el prepend per el nostre fitxer per registra els logs del mail
auto_prepend_file = /usr/share/php/sendmail-wrapper-php-vars.php
;sendmail_path = "/usr/sbin/sendmail -t -i -f mail@domini"
;GRN -> Agefim el prepend per el nostre fitxer per registra els logs del mail
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail-wrapper-php

Recarregant l’apache t’hauria de deixar els logs al mail.info de quina web és la que està enviant correus i via quin script

Problemes per instal·lar GRUB amb Jessie i discos >1TB

M’he trobat amb problemes per instal·lar Debian Jessie amb discos de 2TB en RAID1 software. En el moment de gravar el grub dóna error i no hi ha manera de sortir d’allà. La solució que he trobat és:

 • Crear una partició de 1MB a cada disco com a “reserved BIOS boot area”.
 • Crear les particions de swap i / a cada disco com a RAID.
 • Definir el RAID i les àrees de swap i la partició / com sempre.
 • En el moment de gravar el grub, troba la partició addicional i funciona.

Quan canvies la Ethernet i no la veu

Si és el mateix hardware i per tant té el mòlus correctament carregats, pot ser que sigui perquè el udev hagi fixat les adreces MAC.

Cal mirar això:

/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

i si té línies que forcen les adreces MAC podem eliminar-les per desfer la restricció

veure els fitxers ocults OSX

Per activar que es vegin:

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -boolean true ; killall Finder