OpenVPN quan el servidor no és el default gateway de la xarxa

Si el servidor OpenVPN no és el router de la xarxa, he de fer NAT perquè les màquines de la xarxa sàpiguen tornar els paquets

iptables -t nat -I POSTROUTING -o enp2s0 -s 10.8.0.0/24 -j MASQUERADE